„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 7

Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej okolicznych terenów (w tym terenów o funkcji magazynowo-składowej i mieszkaniowej), poprawy dostępności do sąsiednich gmin (Gmina Zagnańsk) oraz rozbudowy systemu komunikacji zbiorowej poprzez budowę nowej pętli autobusowej.

W zakres zadania wchodzi m. in:

  • rozbudowa ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Witosa do granic miasta o długości ok. 1,4 km;
  • budowa pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych;
  • zapewnienie dostępu komunikacyjnego terenów przyległych poprzez budowę dróg dojazdowych, skrzyżowań i zjazdów;
  • budowa systemu odwodnienia wraz z oczyszczalnią wód deszczowych;
  • budowa oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego.

Planowany termin realizacji: III kwartał 2021-III kwartał 2022.

Galeria

Przed realizacją:

W trakcje realizacji:

Po realizacji: