„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Cele i rezultaty projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych oraz spójność wewnętrzną ze stolicą województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego.

Osiągnięcie powyższego celu zdeterminowane jest realizacją wskazanych wyżej poszczególnych zadań inwestycyjnych. Kompleksowa realizacja projektu w zakresie rozbudowy istniejących sieci transportu miejskiego, który w Kielcach opiera się na komunikacji autobusowej, umożliwi znaczące usprawnienie ruchu pasażerskiego zarówno mieszkańców miasta jak i osób je odwiedzających. W ramach określonego powyżej celu ogólnego, określone zostały także cele szczegółowe poprzez realizację których cel ogólny zostanie osiągnięty, a mianowicie:

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej stolicy województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego. Cel zostanie zrealizowany poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego, stanowiącego punkt integracji wszystkich form transportu zbiorowego, a także zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów dotychczas nią nieobsługiwanych.

Poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej. Cel zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu telematycznego ITS i inwestycje w usprawnienia obsługi pasażerskiej takie jak tablice „koralikowe”, automaty do sprzedaży biletów czy też system informacji głosowych.

Wsparcie funkcji metropolitalnych Kielc. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie odpowiednio funkcjonującej infrastruktury komunikacyjnej, która pozwoli zachować odpowiedni ład przestrzenny i przyczyni się do rozwoju społecznego oraz gospodarczego Kielc.

Rezultatem podjętych w ramach niniejszego projektu działań, będzie podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego poprzez priorytetowanie transportu zbiorowego i zwiększanie mobilności jego mieszkańców. Ponadto, rozszerzenie dostępności transportowej na obszary dotychczas nie objęte system komunikacji zbiorowej, w szczególności w obszarze osiedla Dąbrowa II oraz przedłużenia ulicy Olszewskiego, otworzy nowe tereny komunikacyjne i umożliwi ich sprawne skomunikowanie. Działanie to wpłynie pozytywnie także na rozwój konkurencyjności i przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz ożywienia przedsiębiorczości w obszarze oddziaływania projektu.

Lepsze skomunikowanie miasta Kielce i jego okolic, przyczyni się do dalszej poprawy jego dostępności i umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. W tym aspekcie szczególne znaczenie będzie miała realizacja Centrum Komunikacyjnego, które stanowić będzie łącznik komunikacji lokalnej z obszarami zewnętrznymi. Dzięki tym działaniom zapewniony zostanie również większy dostęp do ośrodków pełniących funkcje istotnych rynków pracy.

Wzmocnienie dostępności komunikacji zbiorowej zarówno miasta Kielce, jak i jego obszaru funkcjonalnego, przyczyni się również do zwiększenia promienia oddziaływania miasta w zakresie codziennych dojazdów do pracy i umożliwi większą integrację funkcjonalnych rynków pracy, jak również pozwoli na odciążenie obszarów objętych kongestią.

Projekt swoim zakresem służy celom zmierzającym do ochrony środowiska Inwestycja wpłynie pozytywnie na łagodzenie zmian klimatu, poprzez pośrednie i bezpośrednie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wdrożenie ITS, montaż w autobusach infrastruktury usprawniającej korzystanie z komunikacji zbiorowej oraz przebudowa dróg, przyczyni się do poprawy komfortu, bezpieczeństwa i płynności transportu, co zmniejszy zużycie paliw i przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym spowoduje ograniczenie kosztów zewnętrznych pochodzących z transportu. Redukcja emisji gazów cieplarnianych nastąpi również dzięki zastosowaniu przy budowie Centrum Komunikacyjnego rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynku, w tym zastosowanie OZE.