„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Postęp prac na ulicy Olszewskiego – kwiecień 2020 r.

Wykonawca złożył aktualizację harmonogramu robót budowlanych, który zakłada zakończenie prac do końca czerwca 2020 r.

Zakres wykonanych robót:

a) roboty drogowe: wykonano zasadniczy zakres prac drogowych na odcinku od ul. Olszewskiego do początku murów oporowych wiaduktu (jezdnia, chodniki, drogi dla rowerów). Na odcinku tym pozostały do wykonania roboty wykończeniowe oraz nawierzchnia na drogach dojazdowych nr 1, 2 i 3. Na pozostałym odcinku (do ul. Zagnańskiej) pozostało do wykonania: 2 warstwy nawierzchni bitumicznych na jezdni głównej i wiadukcie z dojazdami, dokończenie budowy drogi dojazdowej nr 4 i zjazdów, chodników i DDR, roboty wykończeniowe.

b)roboty mostowe (wiadukt i dojazdy): wykonano podpory obiektu, łożyska, konstrukcję nośną, nasypy zbrojone w murach oporowych, obniżenie trakcji kolejowej, dylatacje, płyty przejściowe, gzymsy, kapy chodnikowe, krawężniki. Pozostało do wykonania: część izolacji pomostu, nawierzchnia jezdni i chodników, bariery drogowe, balustrady, elementy odwodnienia, zabezpieczenie powierzchni betonu.

c) pozostałe branże: wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kolizji z infrastrukturą podziemną, częściowo kanał technologiczny oraz oświetlenie. Pozostało do wykonania: część oświetlenia, dokończenie likwidacji kolizji, dokończenie budowy kanału technologicznego, sygnalizacja świetlna przy istniejącej pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego.