„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Postęp prac na ul. Zagnańskiej

Zaawansowanie prac ogółem wynosi 51,63 %. Wykonano roboty z branży drogowej – roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych, roboty z branży elektrycznej, przebudowano gazociąg. W zakresie kanalizacji deszczowej wykonano roboty przy wykonaniu kanałów deszczowych, studnie kanalizacyjne oraz wpusty ściekowe z osadnikiem.